Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 30:e augusti 2023
I kraft sedan den 30:e augusti 2023

1. Den här integritetspolicyn gäller för:

King's Garden Ministries, org. nr. 802544-9862.
Tallgatan 10
172 69 Sundbyberg
Sverige
epost: info@kingsgarden.tv
telefon: 08-122 054 77

och hur vi samlar in och använder din information när du använder vår webbsida (https://kingsgarden.tv). Genom att besöka eller använda vår webbsida så ger du ditt medgivande till insamling och användande av din information i enlighet med den här integritetspolicyn. Om du inte vill ge ditt medgivande till detta, vänligen avstå från att besöka eller använda vår webbsida. Du kan också modifiera vissa av delar av den information som samlas in på den här sidan för Cookie Policy och Inställningar.

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på King's Garden Ministries behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om  hur vi hanterar dina personuppgifter, samt dina rättigheter.

Den här integritetspolicyn kan komma att uppdateras utan särskild förvarning och du hittar alltid den senaste och gällande versionen här på denna sida. Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du hålla dig fullt informerad och uppdaterad kring detta, rekommenderar vi att du regelbundet går igenom uppgifterna på denna sida.

Notera att vår integritetspolicy inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners, exempelvis genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande. Vi tar inget ansvar för hur andra företag och organisationer hanterar personuppgifter.

2. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi samlar och processar följande personuppgifter om dig:

  1. Namn
  2. Epost-adress
  3. Telefonnummer
  4. Leveransadress
  5. Leveransinformation
  6. Faktureringsadress
  7. Faktureringsinformation
  8. Betalningsinformation
  9. Kontaktinformation

Läs också vår sida för Cookie Policy och Inställningar med mer information om hur informationen samlas in. Här finns även information om data som samlas in som inte är identifierbar eller som inte är personuppgifter.

3. Hur vi samlar in din information

Vi samlar in eller tar emot information om dig på följande sätt:

  1. När en användare fyller i ett formulär eller på annat sätt uppger personlig information.
  2. När en användare interagerar med webbsidan.
  3. Från offentliga källor.

4. Hur vi använder din information

Vi använder den information vi tar emot om dig för följande syften:

  1. Skapa och hantera användarkonton
  2. Ta emot återkoppling och feedback från kunder och besökare
  3. Upprätthålla användarvillkor och köpvillkor
  4. Hantera beställningar och betalningar
  5. Support och kommunikation med dig som användare och kund
  6. Hålla webbplatsen säker genom exempelvis inloggning

Om vi behöver använda din information för något annat syfte, kommer vi att be dig om tillåtelse att använda din information. Vi använder bara din information för andra syften efter att vi fått din tillåtelse till det, och enbart för de syften som du gett ditt medgivande till, förutsatt att vi inte krävs på dessa uppgifter genom svensk lag.

5. Hur vi delar din information

Ibland kommer vi att behöva lämna ut vissa av dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi samarbetar med ett annat företag för att leverera en tjänst eller produkt till dig. Det kan också vara för att skapa analyser av hur vår egen webbsida presterar, men sådan data innehåller inga specifika personuppgifter. Vi delar ingen information med andra företag utan ditt medgivande.

Av de företag vi delar information med, kräver vi att enbart använder informationen i fråga för de syften för vilka de fått informationen och att de inte behåller informationen under längre tid än vad som är nödvändigt för att genomföra de syftena.

Vi kan också avslöja din information av följande anledningar: (1) för att följa lagstiftning eller andra juridiska processer som berör dessa områden; (2) för att genomdriva dina överenskommelser med oss, även gällande den här integritetspolicyn; eller för att (3) att gensvara på krav om att ditt bruk av tjänsten på något sätt kränker en tredje parts rättigheter. Om den här tjänsten eller vårt företag slås samman med eller förvärvas av ett annat företag kommer din information följa med till den nya ägaren.

6. Återlämnande av din information

Vi behåller din information mellan 90 dagar och 2 år efter att ditt konto avslutats hos oss, eller för den tid som vi behöver informationen för att fullfölja förpliktelser eller syften för vilka vi samlat in informationen, som beskrivs i den här integritetspolicyn. Vi kan behöva behålla viss information för längre perioder, såsom journalföring eller bokföring i enlighet med gällande lagstiftning, eller för andra legitima skäl såsom att upprätthålla lagliga rättigheter eller förhindra bedrägeri. Resterande anonym information och sammanlagd information som inte kan kopplas med dig (direkt eller indirekt) kan komma att förvaras på obestämd tid.

7. Dina rättigheter

Beroende på den lagstiftning som berör dessa områden, så har du vissa rättigheter som vi här redogör för, samt hur du utövar dem.

Du har rätt till tillgång

Vi vill alltid vara öppna med hur vi hanterar och behandlar dina uppgifter och din information. Du har rätt till att begära och få tillgång till en kopia av dina uppgifter. Om vi mottar en sådan begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt till rättelse

Har vi fel information om dig eller behöver dina uppgifter ändras av någon annan anledning? Du har rätt till att korrigera och rätta dina uppgifter. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter. Observera dock att dessa konton ibland är personliga och i så fall inte kan överlåtas till någon annan.

Du har rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, exempelvis om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Du har rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina uppgifter, även den behandling som baserar på våra berättigade intressen. Dina uppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Om du invänder mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Du kan också välja att invända mot delar av vår marknadsföring om du exempelvis vill ta emot utskick i vissa kanaler, såsom epost men inte brev och så vidare.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet exempelvis är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke

Du har rätt att ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke till oss om att behandla dina data. När du återkallar ditt samtycke så kommer vi inte att samla in nya uppgifter om dig för det ändamål som ditt tidigare samtycke avsåg. vi har däremot fortfarande rätt att behandla de uppgifter om dig som vi samlat in om dig sedan tidigare innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns några andra lagliga skäl som kräver eller på annat sätt gör att vi behöver spara dina uppgifter, så kommer vi att radera dem.

Du har rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att de uppgifter vi har om dig förs över till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kallas för dataportering.

Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att de uppgifter vi har samlat in om dig behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in klagomål till berörd myndighet vilket i Sverige vid tidpunkten för den här policyns tillkommelse är Integritetsskyddsmyndigheten, f.d. Datainspektionen.

Hur du utövar dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter till dina uppgifter är du välkommen att skriva till oss på info@kingsgarden.tv.  Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med gällande lagstiftning.

Vissa av dina rättigheter kan du utöva själv genom att ändra i dina inställningar för cookies, som du finner på sidan Cookie Policy och Inställningar. Eventuella nyhetsbrev via epost kan du stänga av genom den länk för detta som tillhandahålls i nyhetsbrevet. För andra typer av utskick kan du skriva till oss på info@kingsgarden.tv.

Vänligen noter att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla nödvändig personlig information eller om du drar tillbaka ett tidigare medgivande att samla in nödvändig personlig information så kanske du inte kan utnyttja våra tjänster för vilka din information efterfrågas.

8. Cookies

Du kan läsa mer på vår sida Cookie Policy och Inställningar om hur vi använder cookies och hur dina val gällande användningen av cookies påverkar våra tjänster. Här får du också information om vad en cookie är och en förteckning över  vilka cookies vi använder oss av på vår webbsida.

9. Säkerhet

Det är viktigt för oss att din information hålls säker och vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller otillåten ändring av den information om dig som vi har i besittning. Givet de risker som finns kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte försäkra eller garantera säkerheten över den information du ger till oss och du gör därmed så på egen risk.

10. Frågor eller klagomål

Om du har några frågor, bekymmer eller klagomål angående hur din data som vi har fått från dig hanteras hos oss, vänligen skicka oss ett epostmeddelande till info@kingsgarden.tv eller skicka ett brev till

King's Garden Ministries, org. nr. 802544-9862.
Tallgatan 10
172 69 Sundbyberg
Sverige